Sekretarz generalny PTI (koncepcja)

Skocz do: nawigacja, szukaj

(Dokument nawiązuje do zakresu funkcji sekretarza generalnego PTI, znanej i istniejącej od powstania PTI do roku 2009 jako członek ZG, a do roku 2014 pod nazwą dyrektor generalny, już nie w składzie ZG. ). Dalej w niniejszym dokumencie opisywana rola będzie oznaczana skrótem (S)DG PTI. Ponadto dla porównania przytoczony jest aktualny zakres obowiązków dyrektora generalnego (BZG).Kolorem niebieskim wyróżniono zakresy (S)DG PTI i DG BZG PTI w całości lub w części pokrywające się lub analogiczne )


(S)DG PTI pełni rolę wykonawczą Zarządu Głównego PTI dotyczącą obszaru statutowego oraz gospodarczego i zgodnie z § 18 ust. 4 statutu w imieniu prezesa PTI kieruje BZG wykonując czynności z zakresu prawa pracy – w razie istnienia oddzielnego właściwie uregulowania w porozumieniu z prezesem PTI.

(S)DG PTI wykonuje przedmiot porozumienia osobiście, w zakresie ustalonym regulaminem działania S)DG PTI uchwalonym przez Zarząd Główny PTI lub danym uregulowaniem gdy regulamin taki nie jest przyjęty przez ZG PTI.

Powierzenie prowadzenia spraw PTI jako (S)DG PTI dotyczy wyłącznie osoby należącej do towarzystwa i jest przeprowadzone w drodze uchwały Zarząd Główny PTI na wniosek prezesa PTI. Zakończenie powierzenia jest przeprowadzane w takim samym trybie.

Wykonywanie przedmiotu porozumienia jest związane z prowadzeniem spraw towarzystwa i wykracza poza statutowy oraz ustawowy zakres działalności członkowskiej zwykłej lub funkcyjnej we władzach towarzystwa.

W szczególności (S)DG PTI :

 1. Odpowiada operacyjnie i organizuje działania statutowe towarzystwa.
 2. Przygotowuje zgodnie z poleceniami prezesa PTI lub jego okresowego zastępcy posiedzenia ZG i prezydium ZG, w tym projekty uchwał, w trakcie posiedzenia wspiera przewodniczącego organizacyjnie i technicznie, odpowiada za opracowanie, uzgodnienie, publikację komunikatów i uchwał z posiedzeń oraz opracowanie i uzgodnienie protokołów z posiedzeń.
 3. Odpowiada za przygotowanie i przeprowadzanie zjazdów PTI oraz wykonanie spraw pozjazdowych.
 4. Nadzoruje prowadzenie pozostałych spraw rejestrowych PTI oraz współpracę PTI z właściwym ustawowo organem nadzoru.,/span>
 5. Nadzoruje utrzymywanie spójności i zgodności wewnętrznych uregulowań PTI wzajemnie oraz ze statutem i powszechnie obowiązującym prawem, a także opracowuje lub współpracuje przy opracowaniu projektów nowych lub modyfikowanych uregulowań wewnętrznych.
 6. Nadzoruje lub bezpośrednio zarządza kanałami komunikacji elektronicznej PTI na poziomie naczelnym, w tym witryną www PTI.
 7. Zarządza obiegiem spraw towarzystwa urządzonym procesowo z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 8. Przygotowuje projekty sprawozdań rocznych i zjazdowych ZG oraz sprawozdań z realizacji strategii PTI we współpracy prezydium ZG.
 9. Zarządza infrastrukturą informatyczną PTI.
 10. Odpowiada za spełnianie przez PTI wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w tym dotyczącego danych osobowych, praw autorskich oraz związanych z infrastrukturą informatyczną PTI.
 11. Reprezentuje PTI na zewnątrz na mocy pełnomocnictw ZG PTI w sposób zgodny ze statutem. ,
 12. Organizuje i wspiera system opiniowania przez PTI aktów prawnych, zwłaszcza na poziomie centralnym.
 13. Współpracuje w obszarze merytorycznym z GKR, GSK i RN PTI, z sekcjami tematycznymi PTI, a także ze skarbnikiem PTI.
 14. Nadzoruje opracowywanie okresowych planów działalności merytorycznej PTI.
 15. Nadzoruje prowadzenie ewidencji członkowskiej PTI.
 16. Prowadzi sprawy związane z członkostwem wspierającym PTI.
 17. Nadzoruje prowadzenie ewidencji uchwał zarządów jednostek terenowych PTI i weryfikuje ich prawomocność statutową, z obowiązkiem niezwłocznego zgłoszenia ZG PTI projektu stosownej uchwały w razie weryfikacji negatywnej.
 18. Współpracuje z kierownikami konferencji oraz innych przedsięwzięć PTI, wspiera ich organizację i przeprowadzenie - oraz nadzoruje ich rozliczanie.
 19. Współpracuje z właściwymi członkami prezydium ZG w nadzorze w zakresie merytorycznym nad głównymi produktami biznesowymi PTI oraz wspiera według ustaleń szczegółowych ich akwizycję.
 20. Uczestniczy w opracowaniu nowych głównych statutowych -przedsięwzięć PTI.
 21. Pełni rolę rzecznika prasowego PTI, opcjonalnie zgodnie z oddzielnie zdefiniowanym zakresem.
 22. Nadzoruje wydawnictwa PTI, w szczególności Biuletyn PTI, w tym może pełnić funkcję redaktora naczelnego biuletynu zgodnie z oddzielnie zdefiniowanym zakresem.
 23. Współpracuje w realizacji działań kierunków strategicznych PTI z właściwymi członkami ZG


Dla porównania – aktualny od 23 listopada 2015 r. zakres obowiązków obecnego dyrektora generalnego BZG, którego jednozdaniowe umocowanie wynika ze statutu - § 18 ust. 4 „Prezes PTI kieruje Biurem Zarządu Głównego za pośrednictwem dyrektora generalnego Biura Zarządu Głównego PTI”:

 1. Planowanie pracy PTI w zakresie przygotowania budżetu oraz nadzór nad jego realizacją
 2. Organizowanie posiedzeń ZG i Prezydium ZG
 3. Sprawowanie nadzoru nad:
  1. biurem księgowym obsługującym księgowość PTI
  2. całokształtem prac Biura ZG PTI
  3. pracami Izby Rzeczoznawców PTI, ECDL, CE PTI, KJ
  4. sprawami rejestrowymi
  5. innymi przedsięwzięciami i zadaniami realizowanymi przez PTI
 4. Prowadzenie sprawa członków wspierających PTI
 5. Organizowanie współpracy z instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi w dziedzinach odpowiadających statutowym celom PTI
 6. Inne zadania wynikające z zadań statutowych i gospodarczych przewidzianych statutem
 7. Sprawowanie nadzoru nad pracami i pracownikami Biura ZG PTI i organizowaniem ich pracy
 8. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych, umów, przelewów i innych dokumentów księgowo-finansowych
 9. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi PTI w zakresie spraw księgowo-rozliczeniowych, m.in. informowanie o ewentualnych zmianach w przepisach podatkowo-zusowskich
 10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi PTI w zakresie prowadzenia spraw członkowskich, m.in. sporządzanie raportów składkowo-członkowskich w oparciu o dane zaewidencjonowane w centralnej bazie członkowskiej PTI
 11. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi PTI w zakresie spraw organizacyjnych, m.in. uzyskiwanie informacji o zaistniałych zmianach organizacyjnych (np. adresu siedziby, składu Zarządu Oddziału/Koła)
 12. Współpraca z KRS …
 13. Współpraca z organami nadzorującymi …
 14. Współpraca z ZUS …
 15. Współpraca z US …
 16. Współpraca z GUS …
 17. Współpraca z Urzędem Dzielnicowym …
 18. Współpraca z administracją budynku …
 19. Współpraca z dostawcami mediów …
 20. Współpraca z kancelarią prawną …
 21. Zastępowanie pracowników …
 22. Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych wynikających z zakresu pełnionej funkcji


Opracowanie: J. Dorożyński na podstawie wielu materiałów z ostatnich lat.

Bydgoszcz, 31 stycznia, 22 maja, 6 czerwca 2017 r.