Użytkownik:Dorożyński Janusz/Sprawozdanie-2015

Skocz do: nawigacja, szukaj

Bydgoszcz, 18 marca 2016 roku


Sprawozdanie z działalności członka Zarządu Głównego wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku


Działalność moja była związana z kilkoma obszarami określonymi przez uchwałę nr 014/XII/14, tj.:

 1. Integracja ponadregionalna członków PTI i popularyzacja członkostwa PTI
  W tym zakresie prowadziłem aktywne działania związane z komunikowaniem się członków PTI, przede wszystkim kanałami elektronicznymi. Są to przede wszystkim listy dyskusyjne, których jestem zarządzającym. Rola zarządzającego oznaczała m.in. oczyszczanie ze spamu oraz analizowanie odbić, jak też reagowanie w przypadkach wysyłania na listy wiadomości od osób uprawnionych, ale z adresów niezapisanych na daną listę. Byłem też aktywny na liście członkowskiej Elka jako subskrybent i osoba przekazująca informacje z ZG (oraz na historycznej liście stowarzyszonej PTI-L). Ponadto jestem jedynym czynnym administratorem forum PTI (http://forum.pti.org.pl).
  W obszarze mojego zainteresowania był też wznowiony biuletyn PTI. Prowadziłem działania mające na celu utrzymanie na stanowisku redaktora naczelnego biuletynu kol. Tomasza Komorowskiego, choć nie o wszystkich zdarzenia byłem informowany.
 2. Udział PTI w projektach szczebla państwowego i regionalnego
  W roku 2015 wziąłem udział w rozpoczętym przez PTI pod kierunkiem prof. Z. Szyjewskiego przedsięwzięciu „Kwalifikacje zawodu <Informatyk>”. Utworzyłem dedykowaną dla tego przedsięwzięcia wiki https://KwaZInf.pti.org.pl. Ponadto brałem udział i przygotowywałem materiały dla weryfikacji kwalifikowania przez GUS zawodów informatycznych dla celów statystycznych oraz przygotowałem materiały ankiety PARP ws. sektorowych ram kwalifikacji zawodowych.
 3. Aktualizacja strategii
  W roku sprawozdawczym, w związku ze zjazdem nadzwyczajnym, kierowałem pracami zespołu strategicznego. W wyniku jego prac został opracowany projekt strategii PTI na lata 2015-2020. Projekt został zatwierdzony przez zjazd nadzwyczajny 21 marca 2015 r.
 4. Kluczowe sprawy organizacyjne Zarządu Głównego
  Dany obszar stanowi niezbyt widoczny fragment aktywności, ale zajmujący bardzo dużo czasu, i to w sposób mocno wyczerpujący. Jest to związane z drobiazgowym przygotowywaniem materiałów przed, w trakcie i po posiedzeniu (propozycje porządku obrad, materiały dodatkowe, towarzyszące, projekty uchwał, regulaminy, itd.).
  W roku 2015 opracowałem kolejne wydanie regulaminu pracy ZG i PZG.
  Jestem zarządzającym trzema listami dyskusyjnymi ZG/PZG. Wymaga to również znaczącego sporego nakładu czasowego i sporej uwagi.

Byłem obecny na 7-miu z 9-ciu posiedzeniach ZG obecnej kadencji w roku 2015 oraz na wszystkich posiedzeniach prezydium.

 1. Ogólny nadzór nad infrastruktury informatycznej
  Wobec praktyczne wykonywanie nadzoru przez kol. kol. A. Mizerskiego i Janusza Żmudzińskiego do spraw dotyczących infrastruktury włączałem się w razie potrzeby, np.:
  • w przypadku niedostępności haseł administracyjnych po przejęciu obsługi od p. S. Lombarskiego przez firmę Pufal/Gutkowski,
  • problemu przy przeniesieniu platformy konkursowej FedCSIS do infrastruktury PTI,
  • utraty ważności certyfikatów SSL serwerów PTI
 2. Platforma opiniowania WSTOIn
  W trakcie roku sprawozdawczego zarządzałem wiki WSTOIn (Wewnętrzny System Tworzenia Opinii Informatycznych), dostępne pod adresem https://WSTOIN.PTI.org.pl. Jestem jego administratorem technicznym (z dostępem do powłoki so) oraz użytkowym (w terminologii Mediawiki – administratorem i biurokratą). Zarządzam treścią, wprowadzam dane o projektach nadsyłanych do PTI do zaopiniowania. Brałem udział w wytworzeniu pięciu opinii PTI, opracowanych na tym portalu, ws.:
  • urządzeń radiowych nadawczych
  • informacja w ochronie zdrowia
  • mapowania kodów KZiS dla statystyk (wspominane powyżej w p. 2)
  • ePUAP
  • profilu zaufanego
 3. Przygotowania zjazdowe i platforma zjazdowa
  Decyzją ZG byłem przewodniczącym organizacyjnego zespołu zjazdowego. Efektem pracy zespołu było skuteczne i bezproblemowe przeprowadzeni zjazdu.

Doprowadziłem do praktycznego wprowadzenia przewidzianej przez statut zdalnej formuły przeprowadzania zjazdów, co miało miejsce po raz pierwszy na zjeździe nadzwyczajnym 2015. Przeprowadziłem postępowanie ofertowe wyboru firmy obsługującej zdalny tryb udziału w zjeździe, negocjowałem merytorycznie umowę, opracowałem i nadzorowałem system zgłaszania rodzaju udziału przez delegatów. Dla potrzeb zjazdu nadzwyczajnego 2015 przygotowałem projekt kalendarium zjazdowego, który został przyjęty jako załącznik do uchwały zjazdowej. Na wiki zjazdowej, dostępnej pod adresem https://XI-Zjazd.PTI.org.pl utworzyłem zasób dla zjazdu i zarządzałem nim. Byłem administratorem technicznym (z dostępem do powłoki so) oraz użytkowym (w terminologii Mediawiki – administratorem i biurokratą) tej wiki.


Ponadto działalność moja w roku 2015 była związana z innymi poza wymienionymi powyżej sprawami, tj.:

 1. Nadzór nad Izbą Rzeczoznawców PTI
  Pozostawałem w stałym kontakcie z dyrektorem izby. W przypadkach tego wymagających weryfikowałem dokumentację izby oraz ekspertyzy.
 2. Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach|
  We współpracy z NOT opracowałem opinię oraz kilka pism, m.in. do Sejmu i do prezydenta – poprzedniego i obecnego.
 3. Opiniowanie umów i uregulowań PTI
  Wśród opiniowanych omów była m.in. umowa na obsługę infrastruktury IT oraz polityka bezpieczeństwa informacji.
 4. Zespół wstępnej weryfikacji wniosków o odznaczenia państwowe
  Na polecenie ZG wyrażone w uchwale 068/XII/15 kierowałem zespołem do wstępnej oceny wniosków jednostek terenowych o nadanie odznaczeń państwowych. Zespół zgodnie z uchwałą przygotował rekomendacje dla prezesa PTI do podjęcia ostatecznej decyzji.
 5. Sprawa kol. Antoniego Cichockiego
  W związku ze sprawą szkodzącej PTI działalności kol. Antoniego Cichockiego, byłego członka ZG PTI, pilotowałem wykonanie uchwały ZG PTI nr 040/XI/15, z parokrotnym raportowanie ZG stanu jej realizacji aż do zakończenia jej wykonywania.
Vote icon.svg Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie na niniejszej stronie i w jej nazwie, w tym przetwarzanie polegające na ich udostępnieniu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Internecie oraz umieszczaniu nazwy niniejszej strony na wszystkich innych stronach niniejszej wiki.